معرفی ماندان

مهندســین مشــاور مانــدان در ســال ۱۳۶۰ تاســیس شــد و پــس از تشخیص صـلاحیت در رشـته هـای معمـاری و شهرسـازی توسـط سازمان برنامه و بودجـه ، بـا تجیهـز دفتـر مرکـزی کـار حرفـه ای خودرا آغاز کرد . متناسب با پـروژه هـای ارجـاع شـده و در دسـت اجرا ، به تدریج کادر فنی ماندان نیز گسترش یافت و علاوه بر دفتـر مرکزی دفاتر محلی در شهرهای خرم آبـاد ، بروجـرد ، خرمشـهر ، ماهشهر و مشهد به منظور مطالعات و نظارت بر اجرای طرح افتتـاح گردید …

زمینه های فعالیت

ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی 

شهر سازی 

مقالات

معماری

معماری چیست

وجه مشترک بین معماری و مجسمه سازی ، سه بعدی بودن آنهاست. در معماری موضوع اولیه ایجادی فضای محفوظ و دارای حصار است که انسان

ادامه مطلب »