مایازیست فرآیند، حس خوب تندرستی "A Nice Sense of Health" ماموریت ما تولید فرآورده های زیستی مورد نیاز صنایع تخمیری و دارویی و ارتقاء سطح سلامت جامعه استارتر کالچرهای ترموزی محصول شرکت دانش بنیان مایازیست فرآیند و تولید ملی
دسته بندی محصولات